CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


Atribuțiile Serviciului de Orientare Școlară și Profesională sunt:

     De  evaluare, de  asistență psihoeducațională, de orientare școlară și  de orientare profesională a copiilor, a elevilor  și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale.

     Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor. De asemenea, finalitatea are ca scop  a orienta decizia şi acţiunea educaţională şi de a propune programe ameliorativ – formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educaţionale optime în funcţie de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu cerințe educaționale speciale.

  În conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul numărul 1985/1305/5805 din 19.12.2016, documentele necesare petru obținerea certificatului de orientare scolara si profesională :

 • Cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională
 • Copie a actului  identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate
 • Copii ale actelor de identitate a parinților/reprezentantului legal
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului
 • Ancheta socială de la SPAS – primăria de domiciliu/reședință/DGASPC Neamț
 • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie  
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul neuropsihiatru și/sau medic specialist pe afecțiuni 
 • Fișa de evaluare psihologică
 • Fișa psihopedagogică
 • Adeverință preșcolar, eliberată de unitatea de învățămînt
 • Copie a foii matricole, eliberată de unitatea de învățămînt
 • Adeverință pentru elevii de liceu/școală profesională în care se va menționa : filiera, profilul, domeniul și specializarea
 • Copie a ultimului certificat de încadrare în grad de handicap, hotărâre, contract cu familia și planul de servicii personalizat
 • Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare
 • Alte documente relevante în copie (se specifică spre ex: bilete de ieșire din spital, scrisori medicale specifice etc)
 • Dosar carton cu șină

 

ÎN ATENTIA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT!

Conform Ordinului numărul 1985/1305/5805 din 19.12.2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare si profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum si in vederea abilitării si reabilitării copiilor cu dizabilități si/sau cerințe educaționale speciale :

 • Comisia de Orientare Școlară (COSP) din cadrul CJRAE Neamț emite Certificatul de orientare școlară și îl transmite unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale, în termen de 30 de zile. 
 • Directorul unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale numește responsabilul de caz servicii psihoeducaționale, în termen de 5 zile de la primirea Certificatului de orientare școlară (Art. 58, alin. 2).
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale elaborează Planul de servicii individualizat, cu consultarea SEOSP, a profesioniștilor care au realizat evaluarea complexă, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în funcție de gradul său de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate (Art. 57, alin. 3).
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se realizează în termen de 30 de zile de la numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale și este transmis spre avizare Comisiei de Orientare Școlară (COSP) din cadrul CJRAE Neamț. (Art.57, alin. 4 lit. (a si (b și alin. 5).
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se întocmește pentru elevii neîncadrați în grad de handicap şi cu CES. (Art.55, alin. 2).
 • Obiectivul planului de servicii individualizat este de a facilita integrarea şcolară şi profesională şi de a valorifica potenţialul intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului, contribuind astfel la incluziunea socială a acestuia (Art.55, alin.5).
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este :

  a) profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu CES integrat în  învățământul de masă;
  b) profesorul de psihopedagogie specială cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES din învățământul special;
   c) cadrul didactic cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ de masă, școlarizat la domiciliu sau în spital;
  d) cadrul didactic cu funcţia de diriginte/cadrul didactic care desfășoară activitatea de instruire pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ special, şcolarizat la domiciliu sau în spital. (Art. 58,alin.1).


Modele documentelor necesare le gasiti la sectiunea SEOSP/Documente utile